Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας πριν συνεχίσετε περαιτέρω.

Με την πρόσβασή σας αυτή τη στιγμή και σε κάθε επόμενη επίσκεψη στην Ιστοσελίδα θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση αυτής καθώς επίσης και για τις διευκολύνσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και είναι υποχρέωση σας για να ελέγξετε αν οι αλλαγές έχουν γίνει. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση των αλλαγών στο Διαδίκτυο θα αποτελεί αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων.

Στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
«Εμείς / Εμάς / Μας» αναφέρεται στην Εταιρεία C.M. Autotrader Ltd
«Εσείς / Εσάς / Σας» αναφέρεται στους οποιουσδήποτε χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας
«Ιστοσελίδα» αναφέρεται στην Ιστοσελίδα www.autotrader.com.cy

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδα μας, χωρίς προειδοποίηση (βλέπε παρακάτω). Εμείς δεν καθιστάμεθα υπεύθυνοι αν για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατόν σε ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας μας, ή ακόμα και ολόκληρη την Ιστοσελίδα μας, να περιορίζουμε από καιρό σε καιρό την πρόσβαση στους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε εμας.

Περιεχόμενο

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία μας που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας τα οχήματα που επιθυμείτε, συμφωνείτε ότι εσείς θα χρησιμοποιήσετε, αναπαράγετε και να εκτυπώσετε τα υλικά που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση και μόνο. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους ιδιώτες διαφημιστές των οχημάτων για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αγορά (από εσάς) του / των εν λόγω οχήματος / οχημάτων.

Οι πληροφορίες που βλέπετε ως αποτέλεσμα της αναζήτησης σας μπορούν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται να συγχρονίζονται από καιρό σε καιρό ή μπορεί κατά περιόδους να είναι ξεπερασμένες και να μην ισχύουν πλέον. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη σύγχρονη ενημέρωση των αποτελεσμάτων και των πληροφοριών αυτών στην Ιστοσελίδα μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε παράλειψη ενημέρωσης αυτών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας δεν αποτελεί συμβουλή και δεν θα πρέπει να στηριχθείτε σε οποιοδήποτε υλικό βρείτε στην Ιστοσελίδα για να πραγματοποιήσετε (ή να αποφύγετε να πάρετε) οποιαδήποτε απόφαση ή να λάβετε (ή αποθαρρυνθείτε από το να πάρετε) οποιαδήποτε ενέργεια.

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει υλικό που δημιουργείται και καταχωρείται από ιδιώτες και εμπόρους καθώς επίσης και άλλα τρίτα μέρη. Σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για την οποιαδήποτε παρανομία που μπορεί να προκύπτει ή λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια του εν λόγω υλικού.

Εμείς δεν παρέχουμε εγγυήσεις, προϋποθέσεις, διασφαλίσεις ή αντιπροσωπεύσεις, ρητές ή σιωπηρές, ως προς:

1. την πληρότητα ή την ακρίβεια των συμβουλών και πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε δικτυακό τόπο για τον οποίο υπάρχει σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα μας

2. το περιεχόμενο των διαφημίσεων για τα οχήματα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων μας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην κυριότητα, την ποιότητα, την αυθεντικότητα οποιασδήποτε φωτογραφίας, σύμφωνα με την περιγραφή ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των εν λόγω οχημάτων

3. την πληρότητα των αποτελεσμάτων κάθε αναζήτησης της βάσης δεδομένων μας ή ότι τα οχήματα που επιλέγονται από την αναζήτηση είναι τα μόνα οχήματα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας και που ενδέχεται να πληρούν τις απαιτήσεις του χρήστη.

Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, στο περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και των φωτογραφιών του κάθε οχημάτος που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας από καιρό σε καιρό καθώς και όλα τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων στη βάση δεδομένων των οχημάτων μας, ανήκουν σε ή ελέγχονται για τους εν λόγω σκοπούς από εμάς.

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα και τα λογότυπα είναι τα σήματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας μας ή των συνεργατών μας. Τα σήματα τρίτων εταιρειών ανήκουν σε ή έχουν ληφθεί οι κατάλληλες άδειες από αυτές. Τίποτα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις με κάθε τρόπο παρέχει σε σας οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα ή έννομο συμφέρον για οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, ονόματα ή λογότυπα.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτυχία να εκτελέσουμε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που προκαλούνται από θέματα πέραν του ελέγχου μας σε λογικά πλαίσια.

Εκτός των περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναδιανέμετε, λάβετε μέσω διαδικτύου, αναδημοσιεύσετε, μεταδώσετε, επιδείξετε, προσαρμόσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από ή με άλλο τρόπο να εξάγετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κομμάτι από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται να αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας τίποτα από τα περιεχόμενα που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας για πρόσβαση από τρίτα πρόσωπα, ούτε να ενσωματώσετε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια άλλη ιστοσελίδα περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδειά μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας δίνονται χωρίς καμία εγγύηση, όρους ή άλλες διασφαλίσεις ως προς την ακρίβειά τους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς καθώς και οι συνεργάτες από τις εταιρείες και τους τρίτους που συνεργαζόμαστε μαζί τους, αποκλείουμε:

Όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους, οι οποίοι συνεπάγονται από το νόμο.

Οποιαδήποτε ευθύνη για άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά που έχει υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης όσον αφορά την ιστοσελίδα μας ή τη χρήση, αδύνατη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Διαδικτυακού μας τόπου, κάθε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν και κάθε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό καμία ευθύνη για:
Απώλεια εισοδήματος
Απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Απώλεια κερδών ή συμβολαίων
Απώλεια της Αναμενόμενης Εξοικονόμησης Χρημάτων
Απώλεια Πληροφοριών
Ζημιά στη Φήμη της Εταιρείας
Χάσιμο χρόνου εν ώρα εργασίας
και
για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, όπως και αν προκύπτουν και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), την παραβίαση της σύμβασης, ακόμη και αν ήταν προβλέψιμες.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για τη δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ουσιώδες θέμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα χρειαστεί η διενέργεια καθορισμένης τυπικής συντήρησης των εξυπηρετητών (servers) μας και του εξοπλισμού από καιρό σε καιρό. Παρόλο που επιδιώκουμε να κρατούμε το χρόνο μη διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας μας στο ελάχιστο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμη και προσβάσιμη. Διαθέτουμε λοιπόν την Ιστοσελίδα μας «όπως είναι» και «όποτε είναι διαθέσιμη".

Εμείς δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα (ή άλλοι Διαδικτυακοί τόποι που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας) είναι απαλλαγμένη από ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο ή πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο και πλήρως ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου κατά των ιών (πιο γνωστά ως antivirus ή internet security software).

Σύνδεσμοι Άλλων Ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους άλλων δικτυακών τόπων που δεν χρησιμοποιούνται από εμάς ή από εταιρίες που συνεργάζονται μαζί μας. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δεν συνεπάγει οποιαδήποτε επικύρωση ή ότι είμαστε σύμφωνοι με το περιεχόμενο του υλικού που περιέχεται σε αυτές τις Διαδικτυακές τοποθεσίες.

Σύνδεσμοι προς την Ιστοσελίδα μας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο προς την Αρχική Σελίδα της Ιστοσελίδας μας και όχι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την έγγραφη συναίνεσή μας, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση ή χορηγία από εσάς, την επιχείρησή σας ή την ιστοσελίδα σας.

Στοιχεία Εγγραφής

Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας μπορείτε να εγγραφείτε (δωρεάν). Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα αποκτήσετε ένα Όνομα Χρήστη και ένα Κωδικό Πρόσβασης. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε απευθείας ότι οι πληροφορίες που δώσατε είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα επιχειρήσετε να εγγραφείτε στο όνομα κάποιου άλλου προσώπου και ότι δεν θα εγκρίνουμε οποιοδήποτε Όνομα Χρήστη θεωρήσουμε προσβλητικό. Όλες οι πληροφορίες που καταχωρείτε με τη διαδικασία εγγραφής σας θα προστατεύονται και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Περαιτέρω, σχετικά με τις αγγελίες που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα ισχύουν τα πιο κάτω:

1. Οι αγγελίες δεν είναι μεταφερόμενες. Δηλαδή αν η πληρωμή γίνει για συγκεκριμένο αυτοκίνητο ισχύει μόνο για αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

2. Οι αγγελίες στην ιστοσελίδα μεταφέρονται στο περιοδικό και έχετε δυνατότητα μετατροπής τους μέχρι τις 24 του εκάστοτε μήνα. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στην αγγελία μετά τις 24 του εκάστοτε μήνα δε θα δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος του περιοδικού. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι κάνετε αλλαγές στην αγγελία σας στις 25 Οκτωβρίου τότε η νέα αυτή αγγελία θα δημοσιευτεί στο τεύχος Δεκεμβρίου.

3. Στην περίπτωση που η πώληση του αυτοκινήτου γίνει πριν την έντυπη έκδοση του περιοδικού τότε δε γίνεται επιστροφή χρημάτων της αγγελίας.

4. Όλες οι αγγελίες διαγράφονται από την ιστοσελίδα μετά από περίοδο ενός χρόνου. Εάν το επιθυμείτε, μπορούν να αναρτηθούν ξανά στην Ιστοσελίδα μετά από επικοινωνία μαζί μας.

Γενικά

Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή να αναθέσουμε μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε τρίτους. Σε περίπτωση που ασκήσουμε το δικαίωμα αυτό, θα πρέπει να σας ανακοινώσουμε το όνομα του εκδότη ή υπεργολάβου για την Ιστοσελίδα και έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε το συνεργασία σας μαζί μας μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Δεν δικαιούστε όμως χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας να εκχωρήσετε ή να διεκδικήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε συνδυασμό με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία και την κατανόηση μεταξύ των μερών σχετικά με την Ιστοσελίδα, και αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, ρυθμίσεις, δηλώσεις και μνημόνια, εκτός κι αν πρόκειται για οποιαδήποτε απάτη ή ψευδή παράσταση από ένα από τα μέρη. Αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με την πρόσβαση στη χρήση του Δικτυακού τόπου, είτε είναι νόμιμα ή με άλλο τρόπο, στο μέτρο που μας επιτρέπει ο νόμος.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κρίνεται άκυρος ή αδύνατο να εκτελεστεί, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.

Εάν δεν συμφωνείτε ή προτίθεστε να τηρείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα αμέσως.

Καταχωρήσεις προς σύγκριση

    Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις προς σύγκριση
    Είσοδος
    Όνομα χρήστη
    Κωδικός πρόσβασης
    Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; Υπενθύμιση